Skip to content

Language assistance

HAP is committed to ensuring all our members and visitors can easily get the information that they need. We’re able to provide information through TTY and in various languages. We can also connect you with a qualified sign language interpreters at no cost.

To request assistance, call (800) 422-4641 (TTY: 711). If you specifically need Medicare assistance, call (800) 801-1770 (TTY: 711).

VINI RE: Nëse flisni shqip, ju ofrohen shërbime ndihme gjuhësore falas. Për ndihmë të përgjithshme, telefononi numrin (800) 422-4641 (TTY: 711). Për ndihmë nga "Medicare", telefononi numrin (800) 801-1770 (TTY: 711).

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإننا نوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانًا. للحصول على المساعدة العامة اتصل بالرقم ‎(800) 422-4641 (خدمة الهاتف النصي:711). للحصول على المساعدة المتعلقة بتغطية Medicare، اتصل بالرقم ‎(800) 801-1770 (خدمة الهاتف النصي: 711).

নজর দিন: আপনি বাংলা ভাষায় কথা বললে, ভাষা সহায়তার পরিষেবা বিনামূল্যে আপনার জন্য উপলব্ধ। সধারণ সহায়তার জন্য (800) 422-4641(TTY: 711) নম্বরে ফোন করুন। Medicare সহায়তার জন্য (800) 801-1770 (TTY: 711) নম্বরে ফোন করুন।

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。如需一般援助,請致電 (800) 422-4641 或 TTY 用户請致電 711。如需 Medicare 援助,請致電 (800) 801-1770 或 TTY 用户請致電 711。

HINWEIS: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos Sprachassistenzdienste zur Verfügung. Allgemeine Hilfe erhalten Sie unter der Rufnummer (800) 422-4641 (TTY: 711). Für Medicare-Unterstützung wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummer: (800) 801-1770 (TTY : 711).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Per assistenza generica, chiamare il numero (800) 422-4641 (TTY: 711). Per assistenza Medicare, chiamare il numero (800) 801-1770 (TTY: 711).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。一般支援については、(800) 422-4641 まで(TTY ユーザーは 711 まで)、お電話にてご連絡ください。Medicare 支援については、(800) 801-1770 まで(TTY ユーザーは 711 まで)、お電話にてご連絡ください。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 일반 지원은 (800) 422-4641(TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. Medicare 지원은 (800) 801-1770(TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

UWAGA: jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (800) 422-4641 (TTY: 711) w celu uzyskania pomocy w sprawach ogólnych. W celu uzyskania wsparcia Medicare zadzwoń pod nr (800) 801-1770 (TTY: 711).

ВНИМАНИЕ! Если ваш родной язык русский, вам могут быть предоставлены бесплатные переводческие услуги. По вопросам получения общей помощи обращайтесь по номеру (800) 422-4641 (телетайп: 711). Обращайтесь в Medicare по номеру (800) 801-1770 (телетайп: 711).

NAPOMENA: Ako govorite hrvatski/srpski, dostupna Vam je besplatna podrška na Vašem jeziku. Za opću podršku nazovite na broj (800) 422-4641 (tekstualni telefon za osobe oštećena sluha: 711). Za podršku vezano za program Medicare nazovite na broj (800) 801-1770 (tekstualni telefon za osobe oštećena sluha: 711).

ATENCIÓN: si habla español, los servicios de asistencia de idiomas se encuentran disponibles gratuitamente para usted. Para obtener ayuda general, llame al (800) 422-4641 (los usuarios TTY deben llamar al 711). Para obtener ayuda de Medicare, llame al (800) 801-1770 (los usuarios TTY deben llamar al 711).

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܹܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ\ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ. ܠܩܲܒܘ݂ܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎(800) 422-4641 ‏(‎:TTY ‏711). ܠܩܲܒܘ݂ܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܘ݂ܬ Medicare، ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎(800) 801-1770 ‏(‎:TTY ‏711).

PAG-UKULAN NG PANSIN: Kung Tagalog ang wikang ginagamit mo, may makukuha kang mga serbisyong tulong sa wika na walang bayad. Para sa pangkalahatang tulong, tumawag sa (800) 422-4641 (TTY: 711). Para sa tulong sa Medicare, tumawag sa (800) 801-1770 (TTY: 711).

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Để được trợ giúp chung, hãy gọi (800) 422-4641 (TTY: 711). Để được trợ giúp về y tế (Medicare), hãy gọi (800) 801-1770 (TTY: 711).

Contact Us

Customer service

Commercial
(800) 422-4641
HAP Senior Plus®
(800) 801-1770 TTY: 711
HAP Senior Plus® (PPO)
(888) 658-2536 TTY: 711
Alliance Medicare Supplement:
(800) 873-7526 TTY: 711

Email
More options

Individual and family plans
Ready to join?
(855) 948-4427
HMO Plans
(800) 759-3436
PPO Plans
(800) 944-9399
Alliance Health and Life Insurance Company
(888) 999-4347
Self-funded / ASO
(866) 766-4709
HAP HMO
(800) 422-4641
HAP Empowered
(888) 654-2200
Medicare Plans - Ready to join?
(888) 268-0067 TTY: 711