Voting Script uvádza: Online evidencia stretnutí

Our PHP skript Plánovací organizér umožňuje plánovať stretnutia zákazníkov, pacientov alebo klientov prostredníctvom firemnej, lekárovej alebo kozultantovej webstránky. PHP skript zjednodušuje a automatizuje spravovanie stretnutí - zodpovedný pracovník ušetrí čas, pretože bude odpovedať na menej telefonátov faxov a listov.

Stránka plánovacieho organizéru

Naspäť na začiatok

Documentácia k hlasobvaciemu skriptu

Ďakujeme za Váš záujem o náš HLASOVACÍ SCRIPT. Doporučujeme prečítať si túto dokumentáciu pozorne.

Úvod

Skript bol konfigurovaný tak, aby bol pripravený na použitie. Potrebujete iba uploadovať všetky skripty na Váš server. Ak sa royhodnete skript editovať, postupujte krok za krokom. Po každej zmene monitorujte jej efekt. Tak zistíte, ktorá zmena spôsobila prípadnú chybu.

uistite sa, že do adresára "logfiles" sa dá zapisovať (chmod 777).

HTML šablóny skriptu boli generované podľa špecifikácií tagov XHTML 1.0. HTML (ako <br> or <input> a obsahujú ukončovacie lomítko (<br /> alebo <input type="text" name="field" />).

Funkcie a vlastnosti

Pomocou tohoto skriptu môžete viesť hlasovania a ankety na Vašej webstránke. Vaši návštevníci si vyberú jednu z možností a hlasujú kliknutím na tlačidlo. Výsledky sa zobrazujú ako grafické stĺpce. Možnosti môžu byť zobrazené ako označovacie políčka s textom alebo obrázkom vedľa alebo ako rozbaľovacie menu.

Pre zabránenie manipuláciám, používa skript IP adresy návštevníkov a/alebo Cookies. Je to kôli zaisteniu, že každý návštevník hlasuje iba raz. Uvedomte si však, že tieto dve vlastnosti môžu zabrániť iba pokusom o falošné hlasovanie.

Prehľad vlastností

Hore

Nastavenie a konfigurácia

Súbor "index.php" možno považovať za kofiguračný súbor skriptu. Možno ho duplikovať a nastaviť per rôzne použitie. To umožňuje použiť viacero skriptov s tým istým jadrom. Vďaka tomu potrebujete skript insštalovať, resp. získať k nemu licenciu, iba raz.

Okrem "index.php" je pripravený ešte súbor "voting_image_options.php". Možnosťou zobrazenia sú namiesto textu obráozky. Návštevníci si môžu vybrať zobrazenie pomocou obroázkov namiesto textu. Preto boli definované dva jedinečné názvy: ($intern_vote_name) a "radio_image" a tiež typy polí ($form_field_type).

Editovať možno tieto premenné:

$vote_title     Pre každé hlasovanie môžete zvoliť jedinečný názov. Názov sa zobrazí v rámci tagu <title> ako hlavička stránky. Príklad:

$vote_title = 'Obľúbená farba';

$vote_text     Rovnako ako názov, môžete definovať aj ďalší text, ktorý sa zobrazí na stránka(napr. otázka alebop vysvetlivka). Príklad:

$vote_text = 'Ktorá je Vaša obľúbená farba?';

$vote_option[]     V tejto premennej môžete definovať možnosti, z ktorých si návštevním má vybrať. Každá možnosť je pritom samostatnou premennou. Príklad:

$vote_option[] = 'Červená';
$vote_option[] = 'Zelená';
$vote_option[] = 'Modrá';


Namiesto textu môžete možnosti zobraziť aj ako obrázok. Príklad:

$vote_option[] = './templates/smilies/1.gif'; $vote_option[] = './templates/smilies/2.gif'; $vote_option[] = './templates/smilies/3.gif';

Okrem cesty k obázku musíte definovať aj "radio_image" ako typ poľa ($form_field_type).

$intern_vote_name     Sem vložte interný názov hlasovania, ktorý bude používaný v skripte. Vyhnite sa v názve medzerám a špeciálnym znakom. Interný názov musí byť definovaný, lebo skript používa jediný súbor pre všetky hlasovania. Na oddelenie všetkých hlasovaní musia byť ich interné názvy jedinečné. Príklad:

$intern_vote_name = 'oblubena_farba';

$form_field_type     Naraz možno zobraziť dva typy zoznamov. Pre zoznam s označovacími políčkami zadajte "radio". Príklad:

$form_field_type = 'radio';

Výsledok:  Text

V tomto prípade ešte môžete zameniť text pri políčku obrázkom. Zadajte "radio_image" ako typ poľa.

$form_field_type = 'radio_image';

Výsledok:  

Pre rozbaľovací zoznam (drop down/pull down menu) zadajte "select". Príklad:

$form_field_type = 'select';

Výsledok:

$bar_image_name     Výsledky sa zobrazia v grafických stĺpcoch. Táto premenná obsahuje mená obrázkov, ktoré môžete použiť. Vštky dostupné obrázky nájdete v adresári "templates/images_voting". Príklad:

$bar_image_name = 'black.gif';

Môžete si vytvoriť aj vlastné grafické prvky a uložiť ich do spomínaného adresára.

$max_bar_width     Hodnota uložená v tejto premennej sa použije ako maximálna dĺžka stĺpca (v pixeloch).

$check_ip_address     Pomocou tejto voľby môžete definovať, či návštevní môže hlasovať iba raz alebo viackrát. Ak nastavíte premennú na "yes", skript sleduje IP adresu návštevníka a kontroluje jej výskyt v "log! súbore. V prípade, že sa už v súbore vyskytuje, návštevník nebude môcť hlasovať.

$check_cookie     Pomocou tejto voľby môžete definovať, či návštevní môže hlasovať iba raz alebo viackrát. Ak nastavíte premennú na "yes", skript vytvorí "cookie" potom, čo návštevník zahlasuje. Skript potom kontroluje "cookies" a znemožňuje návštevníkom opakovane hlasovať.

$language     Tu možno nastaviť jazyk. Použite skratku, ktorá je použitá v označení jazyka v adresári "languages" (en pre languages.en.inc.php, de pre languages.de.inc.php a sk pre languages.sk.inc.php ).

$path['templates']     Táto prememnná obsahuje cestu k adresáru s HTML šabónami.

$path['logfiles']     Sem napíšte cestu k adresáru, ktorý obsahuje "log" súbory. Uistite sa, že sa do adresára dá zapisovať (chmod 777).

$tmpl['layout']     Táto prememnná obsahuje cestu k adresáru s HTML šablónami vzhľadu.

$log['logfile']     Táto prememnná obsahuje názov "log" súboru. Uistite sa, že sa do súboru dá zapisovať (chmod 777).

$show_error_messages     Nastavená hosdnota pre túto premennú je "yes", preto počas konfigurácie budete vidieť chybové hlásenia a rady, ktoré Vám pomôžu nainštalovať skript. Ak ste dkončili konfiguráciu, môžete túto službu vypnúť, lebo nie je potrebné dávať návštevníkom možnosť vidieť do systému.

$add_text     Múžete pridávať ďalšie prvky, text, premenné alebo ďalší obsah týmto premenným. Tento obsah môže byt zobrazený v HTML šablónach pomocou značiek/pozícií v zložených zátvorkách { a }.

Ak chcete pridať vlastný prvok do premennej $add_text, použite vzor:

$add_text = array(

          'txt_additional' => 'Ďalšie',
          'txt_more'    => 'Viac'

         );
     

Prvá čas Prvá ačsť každého údaja je názov značky/pozície. Ak chcete pridať textový údaj vo Vašej šablóne, vložte názov údaja do zložených zátvoriek - {txt_addition}. Názov nesmie obsahovať medzery alebo špeciálne znaky. Dovolený je iba spojovník _.

   

Hore

Upload súborov skriptu

Vytvorte na serveri nasledovný adresár S väčšionou FTP klientov môžete jednoducho naraz skopírovať celý skript so všetkými adresármi:

/voting_skript/
/voting_skript/inc/
/voting_skript/languages/
/voting_skript/logfiles/
/voting_skript/templates/

Skopírujte všetky súbory do zodpovedajúcich adresárov. Obrazové súbory (.gif, .jpg, .png) treba uploadovať v binárnom móde. Všetky ostatné súbory treba ploadovať v ASCII óde (textový mód).

Pamätajte: Adresár "templates" obsahuje podadresár s obrázkami.

Hore

Súbor log - logfiles/log.txt

Adresár "logfiles" a súbor "log.txt" musia mať povolený zápis (chmod 777).

Hore

Vloženie skriptu Hlasovanie

Skript možno včleniť rôznymi spôsobmi.

Priamym linkovaním

Môžete definovať priamy link k skriptu a použiť ho na samostatnej stránke. Môžete upraviť HTML šablónu, aby vyhovovala vzhľadu Vašej webstránky.

I-Frame (HTML)

Pomocou HTML tagu <iframe> môžete vložiť skript do už existujúcej stránky. Umiestnite <iframe> tag na miesto, kde sa má zobraziť skript. Príklad:

<iframe name="voting" src="./voting.php" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>

SSI Include

Ak Váš server podporuje SSI (Server Side Includes) môžete vložiť skript nasledovným príkazom:

<!--#include virtual="./voting.php?$QUERY_STRING" -->

Nahraďte "./voting.php" správnou cestou k Vášmu skriptu. Je dôležité zachovať parameter "?QUERY_STRING".

Ak by to nefungovalo, premenujte Váš HTML súbor na "subor.shtml". Opýtajte sa tiež Vášho providera, či Váš server podporuje SSI SSI.

Dôležité: Aby bol možný po hlasovaní návrat na stránku, na ktorej je vložený skript, potrebujete vložiť do HTML šablóny skrytý formulár:

<input type="hidden" name="vote_redirect" value="http://www.vas-server.com/subor.shtml" />

Tento riadok musí byť bezprostredne za tagom formulára:

<form name="vote" action="{skript_self}" method="post">
  <input type="hidden" name="vote_redirect" value="http://www.vas-server.com/subor.shtml" />

Nahraďte "http://www.vas-server.com/subor.shtml" s úlnou URL adresou Vašej stránky.

PHP Include

Pomocou inštrukcie include()môžete vložiť skript do existujúcej PHP stránky:

<?php

include('./voting.php');

?>

Nahraďte "./voting.php" správnou cestou ku skriptu.

Hore

Úprava HTML šablóny

Adresár "templates" obsahuje súbory vzhľadu. Môžete využiť HTML a CSS na úpravu vzhľadu podľa vlastných predstáv.

Ak používate WISIWIG editor ako Dreamweaver, Frontpage alebo NetObjects, uistite sa, že softvŕ sám od seba nevykonáva žiadne zmany.

Šablóny obsahujú značky s { a } napr.: {txt_skript_name}. Tieto značky sa nahradia konkrétnym obsahom z jazykového súboru "languages/language.sk.inc.php". Slová i frázy použité v tomto súbore môžete ľubovoľne upraviť alebo zmeniť. Môžete tiež tieto značky v šablóne nahradiť priamo potrebnými výtazmi alebo značky premiastniť na iné miesto v šablóne. Jazykový súbor tiež môžete pri dodržaní pravidiel doplniť o ďalšie značky.

Medzi týmito značkami existujú takzvané "Loops". Podobne ako v HTML tagoch, dve časti (<LOOP …>…</LOOP>) nemožno oddeliť. Ak chcete zmeniť ich pozíciu v rámci šablóny, musíte premiestniť celý blok.

Šablńa "voting_image_options.tpl.html" bola vytvorená, aby unožnila použitie obrázkov. Obsahuje obrázkové tagy s pozicionérmi {label} ako názov súboru a cesta v rámci bloku LOOP.

Hore

Podpora

Odpovede na Vaše otázky a riešenia Vašich problémov so skriptom nájdete v našom fóre.

Hore

Licenčné informácie

Môžete si stiahnuť a bezplatne používať tento skript. Ak ho chcete používať bez odkazu na STADTAUS.com, môžete si licenciu kúpiť online.

 1. Licenciu k skriptu môžete previesť aj na iného užívateľa.
 2. Môžete ho poskytnúť za Vami navrhnutú cenu.
 3. Licencia sa vzťahuje na jednu doménu.

Ďalšie skripty na STADTAUS.com:

 1. Online Appointment Planner
 2. Image Gallery Script
 3. Formmail Script
 4. Tell A Friend Script
 5. Google Dance Tool
 6. Download Center Lite
 7. Kniha návštev Script

Navštívte tiež náš projekt MetaCollection, návod pre tvorcov stránok a vývojárov, ktorí hľadajú CGI, Perl alebo PHP archívy so skriptami.

http://www.metacollection.com/

Hore